Legende

Deze tabel is tot stand gekomen dank zij het monikkenwerk van Donald Leenknegt.

Kolom 1 geeft een uniek nummer aan de punten zodanig dat kan vastgesteld worden dat er 256 verschillende punten zijn, geordend in blokken van 16. Aangezien toch een nummer moest gekozen worden kon al evenzeer de conventionele digitale nummering gebruikt worden.

Kolom 2 geeft de binaire string die het punt representeert. Merk op dat dit kan beschouwd worden als de binaire vertaling van het decimaal nummer in de eerste kolom. Deze string is gesplitst in twee stukken die gescheiden worden door een typografisch punt. Het patroon van 16 dat voor de opbouw gevolgd wordt maakt het zeer gemakkelijk een bepaald punt op te zoeken.

Kolom 3 geeft een aantal haakuitdrukkingen die hetzelfde punt representeren. Al deze varianten zijn equivalent, wat aangegeven wordt door de dubbele pijl ertussen (met andere woorden: indien de transformatie tussen twee punten effectief zou uitgevoerd worden wordt <> bekomen als resultaat). Zij zijn geordend in drie rijen die telkens het punt geven in functie van een gekozen laatste onderscheiding die we hier aangeven met ℵ volgens het creatief product <ℵ<x>><<ℵ><y>>. De eerste rij geeft de drie varianten in functie van elk van de drie onderscheidingen van het universum. De tweede rij geeft de drie varianten in functie van de drie 2-vectoren van het universum. De derde rij geeft de ene variant in functie van de enige 3-vector van het universum, gevolgd door een meest eenvoudige vorm (het criterium van eenvoud kan, zoals zo dikwijls, soms niet nader gepreciseerd worden). Deze varianten geven aan dat de onderscheidingen, de 2-vectoren en de ene 3-vector in staat zijn het drie-onderscheidingen universum volgens het creatief product te reduceren naar een twee-onderscheidingen universum.

Tabel

1

2

3

0

0000.0000

<a<<>>><<a><<>>> ↔ <b<<>>><<b><<>>> ↔ <c<<>>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><<>>> ↔ <<b•c>><<>>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><<>>> ↔ <>

1

0000.0001

<a<<>>><<a><<c><b>>> ↔ <b<<>>><<b><<c><a>>> ↔ <c<<>>><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <c><b><a>

2

0000.0010

<a<<c><b>>><<a><<>>> ↔ <b<<>>><<b><a<c>> ↔ <c<<>>><<c><a<b>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><<>>> ↔ <c><b>a

3

0000.0011

<a<<c><b>>><<a><<c><b>>> ↔ <b<<>>><<b>c> ↔ <c<<>>><<c>b> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <c><b>

4

0000.0100

<a<<>>><<a><b<c>>> ↔ <b<<c><a>>><<b><<>>> ↔ <c<<>>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><<>>> ↔ <c>b<a>

5

0000.0101

<a<<>>><<a>c> ↔ <b<<c><a>>><<b><<c><a>>> ↔ <c<<>>><<c>a> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <c><a>

6

0000.0110

<a<<c><b>>><<a><<c>b>> ↔ <b<<c><a>>><<b><<c>a>> ↔ <c<<>>><<c><<b•a>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><<>>> ↔ <c><b•a>

7

0000.0111

<a<<c><b>>><<a>c> ↔ <b<<c><a>>><<b>c> ↔ <c<<>>><<c>ba> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <c><ba>

8

0000.1000

<a<b<c>>><<a><<>>> ↔ <b<a<c>>><<b><<>>> ↔ <c<<>>><<c><ba>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><<b>a>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><b<c>>> ↔ <c>ba

9

0000.1001

<a<b<c>>><<a><<b><c>>> ↔ <b<a<c>>><<b><<a><c>>> ↔ <c<<>>><<c><b•a>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c>c> ↔ <c><<b•a>>

10

0000.1010

<ac><<a><<>>> ↔ <b<a<c>>><<b><a<c>>> ↔ <c<<>>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><<c><b>>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><b<c>>> ↔ <c>a

11

0000.1011

<ac><<a><<b><c>>> ↔ <b<a<c>>><<b>c> ↔ <c<<>>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><<c><b>>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c>c> ↔ <c><b<a>>

12

0000.1100

<a<b<c>>><<a><b<c>>> ↔ <bc><<b><<>>> ↔ <c<<>>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><b<c>>> ↔ <c>b

13

0000.1101

<a<b<c>>><<a>c> ↔ <bc><<b><<a><c>>> ↔ <c<<>>><<c><b>a> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c>c> ↔ <c><<b>a>

14

0000.1110

<ac><<a><b<c>>> ↔ <bc><<b><a<c>>> ↔ <c<<>>><<c><a><b>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><b<c>>> ↔ <c><<b><a>>

15

0000.1111

<ac><<a>c> ↔ <bc><<b>c> ↔ <c<<>>><<c><>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b>c> ↔ <<<a•c>>c><<a•c>c> ↔ <<<b•c>>c><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c>c> ↔ <c> ↔ c•<>

16

0001.0000

<a<<>>><<a><<b>c>> ↔ <b<<>>><<b><<a>c>> ↔ <c<<b><a>>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><<>>> ↔ c<b><a>

17

0001.0001

<a<<>>><<a>b> ↔ <b<<>>><<b>a> ↔ <c<<b><a>>><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <b><a>

18

0001.0010

<a<<b><c>>><<a><<b>c>> ↔ <b<<>>><<b><<a•c>>> ↔ <c<<b><a>>><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b><<c><b>>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><<>>> ↔ <b><<a•c>>

19

0001.0011

<a<<b><c>>><<a>b> ↔ <b<<>>><<b>ac> ↔ <c<<b><a>>><<c>b> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <b><ac>

20

0001.0100

<a<<>>><<a><<b•c>>> ↔ <b<<c><a>>><<b><c<a>>> ↔ <c<<b><a>>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><<>>> ↔ <a><b•c>

21

0001.0101

<a<<>>><<a>bc> ↔ <b<<c><a>>><<b>a> ↔ <c<<b><a>>><<c>a> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <a><bc>

22

0001.0110

<a<<c><b>>><<a><<b•c>>> ↔ <b<<c><a>>><<b><<a•c>>> ↔ <c<<b><a>>><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><<>>> ↔ idem

23

0001.0111

<a<<b><c>>><<a>bc> ↔ <b<<c><a>>><<b>ac> ↔ <c<<b><a>>><<c>ba> ↔

<<<a•b>>b><<a•b>c> ↔ <<<a•c>>c><<a•c>b> ↔ <<<b•c>>c><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <cb><ba><ac> ↔ ab•ac•bc

24

0001.1000

<a<b<c>>><<a><c<b>>> ↔ <b<a<c>>><<b><c<a>>> ↔ <c<<b><a>>><<c><ba>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><<a•c>>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><b<c>>> ↔ <a•c><c•b>

25

0001.1001

<a<b<c>>><<a>b> ↔ <b<a<c>>><<b>a> ↔ <c<<b><a>>><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><<a•c>>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c>c> ↔ <a<b<c>>><<a>b>

26

0001.1010

<ac><<a><<b>c>> ↔ <b<a<c>>><<b><<a•c>>> ↔ <c<<b><a>>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><<a•c>>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><b<c>>> ↔ <cb><c•a>

27

0001.1011

<ac><<a>b> ↔ <b<a<c>>><<b>ac> ↔ <c<<b><a>>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><<a•c>>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c>c> ↔ <ac><<a>b> ↔ ac•<a>b

28

0001.1100

<a<b<c>>><<a><<b•c>>> ↔ <bc><<b><<a>c>> ↔ <c<<b><a>>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c>ac> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><b<c>>> ↔ <ac><c•b>

29

0001.1101

<a<b<c>>><<a>bc> ↔ <bc><<b>a> ↔ <c<<b><a>>><<c><b>a> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c>ac> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c>c> ↔ <bc><a<b>> ↔ bc•a<b>

30

0001.1110

<ac><<a><<b•c>>> ↔ <bc><<b><<a•c>>> ↔ <c<<b><a>>><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c>ac> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><b<c>>> ↔ c•<b><a> ↔ <<a•c>>•<a>b

31

0001.1111

<ac><<a>bc> ↔ <bc><<b>ac> ↔ <c<<b><a>>><<c><>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b>c> ↔ <<<a•c>>c><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>>c><<b•c>ac> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c>c> ↔ <cb><ca>

32

0010.0000

<a<<b>c>><<a><<>>> ↔ <b<<>>><<b><ac>> ↔ <c<a<b>>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><<b>c>> ↔ c<b>a

33

0010.0001

<a<<b>c>><<a><<b><c>>> ↔ <b<<>>><<b><a•c>> ↔ <c<<b>a>><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>><<c><b>>><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c>b> ↔ <b><<c•a>>

34

0010.0010

<ab><<a><<>>> ↔ <b<<>>><<b><a>> ↔ <c<<b>a>><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><<b>c>> ↔ <b>a

35

0010.0011

<ab><<a><<b><c>>> ↔ <b<<>>><<b><a>c> ↔ <c<<b>a>><<c>b> ↔

<<<a•b>><<c><b>>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c>b> ↔ <b><c<a>>

36

0010.0100

<a<<b>c>><<a><b<c>>> ↔ <b<<a><c>>><<b><ac>> ↔ <c<<b>a>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><<b>c>> ↔ <a•b><b•c>

37

0010.0101

<a<<b>c>><<a>c> ↔ <b<<a><c>>><<b><a•c>> ↔ <c<<b>a>><<c>a> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c>b> ↔ idem

38

0010.0110

<ab><<a><b<c>>> ↔ <b<<a><c>>><<b><a>> ↔ <c<<b>a>><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><<b>c>> ↔ <cb><a•b>

39

0010.0111

<ab><<a>c> ↔ <b<<a><c>>><<b><a>c> ↔ <c<<b>a>><<c>ba> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c>b> ↔ <ab><<a>c> ↔ ab•<a>c

40

0010.1000

<a<<b•c>>><<a><<>>> ↔ <b<a<c>>><<b><ac>> ↔ <c<a<b>>><<c><ab>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ a<c•b>

41

0010.1001

<a<<b•c>>><<a><<b><c>>> ↔ <b<a<c>>><<b><a•c>> ↔ <c<a<b>>><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c>bc> ↔ idem

42

0010.1010

<abc><<a><<>>> ↔ <b<a<c>>><<b><a>> ↔ <c<a<b>>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ <cb>a

43

0010.1011

<abc><<a><<b><c>>> ↔ <b<a<c>>><<b><a>c> ↔ <c<a<b>>><<c><a>b> ↔

<<<a•b>>c><<a•b>b> ↔ <<<a•c>>b><<a•c>c> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c>bc> ↔ <c<<b>a>><b<<c>a>> ↔ ab•ac•<b><c>

44

0010.1100

<a<<b•c>>><<a><b<c>>> ↔ <bc><<b><ac>> ↔ <c<<b>a>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ <b•c><c<a>>

45

0010.1101

<a<<b•c>>><<a>c> ↔ <bc><<b><a•c>> ↔ <c<<b>a>><<c><b>a> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c>bc> ↔ c•<b>a ↔ <<a•c>>•<ab>

46

0010.1110

<abc><<a><b<c>>> ↔ <bc><<b><a>> ↔ <c<<b>a>><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><<b•c>>> ↔ <bc><<a><b>> ↔ bc•<a><b>

47

0010.1111

<abc><<a>c> ↔ <bc><<b><a>c> ↔ <c<<b>a>><<c><>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c>c> ↔ <<<b•c>>c><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c>bc> ↔ <c<<b>a>>

48

0011.0000

<a<<b>c>><<a><<b>c>> ↔ <b<<>>><<b><c>> ↔ <cb><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><<b>c>><<a•b><<b>c>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><<b>c>> ↔ <b>c

49

0011.0001

<a<<b>c>><<a>b> ↔ <b<<>>><<b><c>a> ↔ <cb><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><<b>c>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c>b> ↔ <b><<c>a>

50

0011.0010

<ab><<a><<b>c>> ↔ <b<<>>><<b><c><a>> ↔ <cb><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><<b>c>> ↔ <b><<c><a>>

51

0011.0011

<ab><<a>b> ↔ <b<<>>><<b><>> ↔ <cb><<c>b> ↔

<<<a•b>>b><<a•b>b> ↔ <<<a•c>>b><<a•c>b> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c>b> ↔ <b>

52

0011.0100

<a<<b>c>><<a><<b•c>>> ↔ <b<<c><a>>><<b><c>> ↔ <<b><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><<b>c>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><<b>c>> ↔ <ba><c•b>

53

0011.0101

<a<<b>c>><<a>bc> ↔ <b<<c><a>>><<b><c>a> ↔ <cb><<c>a> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c>b> ↔ <bc><a<c>> ↔ bc•a<c>

54

0011.0110

<ab><<a><<b•c>>> ↔ <b<<c><a>>><<b><c><a>> ↔ <cb><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><<b>c>> ↔ b•<c><a> ↔ <<b•c>>•a<c>

55

0011.0111

<ab><<a>bc> ↔ <b<<c><a>>><<b><>> ↔ <cb><<c>ab> ↔

<<<a•b>>b><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c>b> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c>c> ↔ <cb><ba>

56

0011.1000

<a<<b•c>>><<a><<b>c>> ↔ <b<a<c>>><<b><c>> ↔ <cb><<c><ab>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ <cb><<c><ba>>

57

0011.1001

<a<<b•c>>><<a>b> ↔ <b<<c>a>><<b><c>a> ↔ <cb><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c>bc> ↔ b•a<c> ↔ <<b•c>>•<a><c>

58

0011.1010

<abc><<a><<b>c>> ↔ <b<a<c>>><<b><a><c>> ↔ <cb><<c><a>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><<b•c>>> ↔ <cb><<c><a>>

59

0011.1011

<abc><<a>b> ↔ <b<a<c>>><<b><>> ↔ <cb><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b>b> ↔ <<<a•c>>b><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c>bc> ↔ <b<a<c>>>

60

0011.1100

<a<<b•c>>><<a><<b•c>>> ↔ <bc><<b><c>> ↔ <cb><<c><b>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><<>>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ c•<b> ↔ <b•c>

61

0011.1101

<a<<b•c>>><<a>bc> ↔ <bc><<b><c>a> ↔ <cb><<c><b>a> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><<c><a>>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c>bc> ↔ idem

62

0011.1110

<abc><<a><<b•c>>> ↔ <bc><<b><a><c>> ↔ <cb><<c><a><b>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>><<c>a>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><<b•c>>> ↔ idem

63

0011.1111

<abc><<a>bc> ↔ <bc><<b><>> ↔ <cb><<c><>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>>c><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c>bc> ↔ <bc>

64

0100.0000

<a<<>>><<a><bc>> ↔ <b<<a>c><<b><<>>> ↔ <c<b<a>>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><bc>> ↔ cb<a>

65

0100.0001

<a<<>>><<a><b•c>> ↔ <b<<a>c>><<b><<c><a>>> ↔ <c<b<a>>><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><b•c>> ↔ <a><<c•b>>

66

0100.0010

<a<<b><c>>><<a><bc>> ↔ <b<<a>c>><<b><<c>a>> ↔ <c<b<a>>><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><bc>> ↔ <a•b><a•c>

67

0100.0011

<a<<b><c>>><<a><b•c>> ↔ <b<<a>c>><<b>c> ↔ <c<b<a>><<<c>b> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><b•c>> ↔ idem

68

0100.0100

<a<<>>><<a><b>> ↔ <ba><<b><<>>> ↔ <c<b<a>>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><bc>> ↔ b<a>

69

0100.0101

<a<<>>><<a>c<b>> ↔ <ba><<b><<c><a>>> ↔ <c<b<a>>><<c>a> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><b•c>> ↔ <a><c<b>>

70

0100.0110

<a<<b><c>>><<a><b>> ↔ <ba><<b><<c>a>> ↔ <c<b<a>>><<c><<b•a>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b>c<b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><bc>> ↔ <ca><b•a>

71

0100.0111

<a<<b><c>>><<a>c<b>> ↔ <ba><<b>c> ↔ <c<b<a>>><<c>ba> ↔

<<<a•b>><<c><b>>><<a•b>c<b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><b•c>> ↔ <ab><<b>c> ↔ ab•<b>c

72

0100.1000

<a<<c>b>><<a><bc>> ↔ <b<<a•c>>><<b><<>>> ↔ <c<b<a>>><<c><ba>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><b>> ↔ b<c•a>

73

0100.1001

<a<<c>b>><<a><b•c>> ↔ <b<<a•c>>><<b><<c><a>>> ↔ <c<b<a>>><<c><b•a>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><b>c> ↔ idem

74

0100.1010

<ac><<a><bc>> ↔ <b<<a•c>>><<b><<c>a>> ↔ <c<b<a>>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><b>> ↔ idem

75

0100.1011

<ac><<a><b•c>> ↔ <b<<a•c>>><<b>c> ↔ <c<b<a>>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><b>c> ↔ c•b<a> ↔ <<a•c>>•<a><b>

76

0100.1100

<a<<c>b>><<a><b>> ↔ <bca><<b><<>>> ↔ <c<b<a>>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><b>> ↔ b<ca>

77

0100.1101

<a<<c>b>><<a>c<b>> ↔ <bac><<b><<c><a>>> ↔ <c<<a>b>><<c>a<b>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><b>c> ↔ <ac><<b>c><a<b>> ↔ ab•<a><c>•bc

78

0100.1110

<ac><<a><b>> ↔ <bca><<b><<c>a>> ↔ <c<b<a>>><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b>c<b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><<a•c>>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><b>> ↔ <ac><<a><b>> ↔ ac•<a><b>

79

0100.1111

<ac><<a><b>c> ↔ <bca><<b>c> ↔ <c<b<a>>><<c><>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><b>c> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>>ac><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><b>c> ↔ <c<b<a>>>

80

0101.0000

<a<<>>><<a><c>> ↔ <b<c<a>>><<b><c<a>>> ↔ <<ca><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><bc>> ↔ c<a>

81

0101.0001

<a<<>>><<a><b>> ↔ <b<c<a>>><<b>a> ↔ <ca><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><b•c>> ↔ <a><b<c>>

82

0101.0010

<a<<b><c>>><<a><c>> ↔ <b<c<a>>><<b><<c•a>>> ↔ <ca><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><bc>> ↔ <ba><c•a>

83

0101.0011

<a<<b><c>>><<a><b>> ↔ <b<c<a>>><<b>ca> ↔ <ca><<c>b> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>>ac><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><b•c>> ↔ <ac><b<c>> ↔ ac•b<c>

84

0101.0100

<a<<>>><<a><b><c>> ↔ <ba><<b><c<a>>> ↔ <ca><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><bc>> ↔ <a><<c><b>>

85

0101.0101

<a<<>>><<a><>> ↔ <ba><<b>a> ↔ <ca><<c>a> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><b•c>> ↔ <a>

86

0101.0110

<a<<b><c>>><<a><b><c>> ↔ <ba><<b><<a•c>>> ↔ <ca><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b>c<b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><bc>> ↔ a•<b><c> ↔ <<a•b>>•<b>c

87

0101.0111

<a<<b><c>>><<a><>> ↔ <ba><<b>ac> ↔ <ca><<c>ab> ↔

<<<a•b>>b><<a•b>c<b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>>ac><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><b•c>> ↔ <ca><ba>

88

0101.1000

<a<b<c>>><<a><c>> ↔ <b<<a•c>>><<b><<a>c> ↔ <ca><<c><ab> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><b>> ↔ <ac><<c><ab>>

89

0101.1001

<a<b<c>>><<a><c>b> ↔ <b<<a•c>>><<b>a> ↔ <ca><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><b>c> ↔ a•b<c> ↔ <<a•b>>•<bc>

90

0101.1010

<ac><<a><c>> ↔ <b<<a•c>>><<b><<a•c>>> ↔ <ca><<c><a>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><<>>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><b>> ↔ c•<a> ↔ <c•a>

91

0101.1011

<ac><<a><c>b> ↔ <b<<a•c>>><<b>ac> ↔ <ca><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><<b><c>>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><b>c> ↔ <ac><<c>b<a>>

92

0101.1100

<a<b<c>>><<a><b><c>> ↔ <bac><<b><<a>c>> ↔ <ca><<c><b>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><b>> ↔ <ac><<b><c>> ↔ ac•<b><c>

93

0101.1101

<a<b<c>>><<a><>> ↔ <bac><<b>a> ↔ <ca><<c><b>a> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><b>c> ↔ <a<b<c>>>

94

0101.1110

<ac><<a><b><c>> ↔ <bac><<b><<a•c>>> ↔ <ca><<c><a><b>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b>c<b>> ↔ <<<a•c>><b<c>>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><b>> ↔ idem

95

0101.1111

<ac><<a><>> ↔ <bac><<b>ac> ↔ <ca><<c><>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b>c<b>> ↔ <<<a•c>>c><<a•c><>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><b>c> ↔ <ca>

96

0110.0000

<a<<b>c>><<a><cb>> ↔ <b<<a>c>><<b><ac>> ↔ <c<<a•b>>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><c>> ↔ c<b•a>

97

0110.0001

<a<<b>c>><<a><c•b>> ↔ <b<<a>c>><<b><a•c>> ↔ <c<<a•b>>><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>><<c><b>>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c>b<c>> ↔ idem

98

0110.0010

<ab><<a><cb>> ↔ <b<<a>c>><<b><a>> ↔ <c<<a•b>>><<c><a<b>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><c>b> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c><<b><c>>>><<a•b•c><c>> ↔ <ab><<a><cb>>

99

0110.0011

<ab><<a><c•b>> ↔ <b<<a>c>><<b>c<a>> ↔ <c<<a•b>>><<c>b> ↔

<<<a•b>><<c><b>>><<a•b><c>b> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c>b<c>> ↔ b•c<a> ↔ <<b•c>>•<ac>

100

0110.0100

<a<<b>c>><<a><b>> ↔ <ba><<b><ac>> ↔ <c<<a•b>>><<c><<a>b>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><c>> ↔ <ba><<b><ac>>

101

0110.0101

<a<<b>c>><<a>c<b>> ↔ <ba><<b><a•c>> ↔ <c<<a•b>>><<c>a> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c>b<c>> ↔ a•c<b> ↔ <<a•b>>•<b><c> ↔ a•c•<bc> ↔ a•b•c•b<c>

102

0110.0110

<ab><<a><b>> ↔ <ba><<b><a>> ↔ <c<<a•b>>><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><<>>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>c>><<a•b•c><c>> ↔ <a•b>

103

0110.0111

<ab><<a>c<b>> ↔ <ba><<b>c<a>> ↔ <c<<a•b>>><<c>ab> ↔

<<<a•b>><<b><c>>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c>b<c>> ↔ <ba><<b>c<a>>

104

0110.1000

<a<<c•b>>><<a><cb>> ↔ <b<<c•a>>><<b><ca>> ↔ <c<<a•b>>><<c><ab>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><b><c>> ↔ idem

105

0110.1001

<a<<c•b>>><<a><c•b>> ↔ <b<<c•a>>><<b><c•a>> ↔ <c<<a•b>>><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<>>><<a•b•c><>> ↔ c•<a•b> ↔ <a•b•c>

106

0110.1010

<acb><<a><cb>> ↔ <b<<c•a>>><<b><a>> ↔ <c<<a•b>>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><b<c>>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><b><c>> ↔ a•<cb> ↔ a•c•<b>c ↔ <<a•b>>•b<c>

107

0110.1011

<acb><<a><c•b>> ↔ <b<<c•a>>><<b>c<a>> ↔ <c<<a•b>>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><c>b> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<b><c>>><<a•b•c><>> ↔ idem

108

0110.1100

<a<<c•b>>><<a><b>> ↔ <bca><<b><ca>> ↔ <c<<a•b>>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><b><c>> ↔ b•<ac> ↔ <<b•c>>•<a>c

109

0110.1101

<a<<c•b>>><<a>c<b>> ↔ <bca><<b><c•a>> ↔ <c<<a•b>>><<c><b>a> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b<c>>><<a•b•c><>> ↔ <bca><<b><c•a>>

110

0110.1110

<acb><<a><b>> ↔ <bca><<b><a>> ↔ <c<<a•b>>><<c><a><b>> ↔

<<<a•b>><<c>b>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><b><c>> ↔ <bca><<b><a>>

111

0110.1111

<acb><<a>c<b>> ↔ <bca><<b>c<a>> ↔ <c<<a•b>>><<c><>> ↔

<<<a•b>>c><<a•b><>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><>> ↔ <c<<b•a>>>

112

0111.0000

<a<<b>c>><<a><c>> ↔ <b<<a>c>><<b><c>> ↔ <cba><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><c>> ↔ c<ba>

113

0111.0001

<a<c<b>>><<a>b<c>> ↔ <b<c<a>>><<b><c>a> ↔ <cba><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c>b<c>> ↔ <ba><<c>b><<c>a>↔ <a><b>•ac•bc

114

0111.0010

<ab><<a><c>> ↔ <b<c<a>>><<b><c><a>> ↔ <cba><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><c>> ↔ <ab><<a><c>> ↔ ab•<a><c>

115

0111.0011

<ab><<a>b<c>> ↔ <b<c<a>>><<b><>> ↔ <cba><<c>b> ↔

<<<a•b>>b><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c>b<c>> ↔ <b<c<a>>>

116

0111.0100

<a<c<b>>><<a><b><c>> ↔ <ba><<b><c>> ↔ <cba><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><c>> ↔ <ab><<b><c>> ↔ ab•<b><c>

117

0111.0101

<a<c<b>>><<a><>> ↔ <ba><<b><c>a> ↔ <cba><<c>a> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c>b<c>> ↔ <a<c<b>>>

118

0111.0110

<ab><<a><b><c>> ↔ <ba><<b><c><a>> ↔ <cba><<c><<b•a>>> ↔

<<<a•b>><c<b>>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><c>> ↔ idem

119

0111.0111

<ab><<a><>> ↔ <ba><<b><>> ↔ <cba><<c>ba> ↔

<<<a•b>>b><<a•b><>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c>b<c>> ↔ <ab>

120

0111.1000

<a<<b•c>>><<a><c>> ↔ <b<<c•a>>><<b><c>> ↔ <cba><<c><ba>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><b><c>> ↔ c•<ab> ↔ <<a•c>>•a<b>

121

0111.1001

<a<<b•c>>><<a>b<c>> ↔ <b<<c•a>>><<b>a<c>> ↔ <cba><<c><b•a>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>><<b>c>><<a•b•c><>> ↔ idem

122

0111.1010

<abc><<a><c>> ↔ <b<<c•a>>><<b><c><a>> ↔ <cba><<c><a>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>><<b>c>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><b><c>> ↔ idem

123

0111.1011

<abc><<a>b<c>> ↔ <b<<c•a>>><<b><>> ↔ <cba><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>>b><<a•c><>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>>b><<a•b•c><>> ↔ <b<<c•a>>>

124

0111.1100

<a<<b•c>>><<a><b><c>> ↔ <bca><<b><c>> ↔ <cba><<c><b>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c<a>>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><b><c>> ↔ idem

125

0111.1101

<a<<b•c>>><<a><>> ↔ <bac><<b><c>a> ↔ <cab><<c><b>a> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>>a><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><<b•c>>><<a•b•c><>> ↔ <a<<b•c>>>

126

0111.1110

<abc><<a><b><c>> ↔ <bca><<b><c><a>> ↔ <cab><<c><a><b>> ↔

<<<a•b>><<b•c>>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><<b•c>>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><b><c>> ↔ <<<a•c>><<c•b>>>

127

0111.1111

<abc><<a><>> ↔ <bac><<b><>> ↔ <cba><<c><>> ↔

<<<a•b>>bc><<a•b><>> ↔ <<<a•c>>bc><<a•c><>> ↔ <<<b•c>>ca><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>>bc><<a•b•c><>> ↔ <abc>

128

1000.0000

<a<bc>><<a><<>>> ↔ <b<ac>><<b><<>>> ↔ <c<ba>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><<>>> ↔ cba

129

1000.0001

<a<bc>><<a><<b><c>>> ↔ <b<ca>><<b><<c><a>>> ↔ <c<ab>><<c><<a><b>>> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <<a•c>><<c•b>>

130

1000.0010

<a<b•c>><<a><<>>> ↔ <b<ac>><<b><<c>a>> ↔ <c<ab>><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><<>>> ↔ a<<c•b>>

131

1000.0011

<a<b•c>><<a><<b><c>>> ↔ <b<ca>><<b>c> ↔ <c<ba>><<c>b> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ idem

132

1000.0100

<a<bc>><<a><b<c>>> ↔ <b<c•a>><<b><<>>> ↔ <c<ba>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><ac>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><<>>> ↔ b<<c•a>>

133

1000.0101

<a<bc>><<a>c> ↔ <b<c•a>><<b><<c><a>>> ↔ <c<ba>><<c>a> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ idem

134

1000.0110

<a<b•c>><<a><b<c>>> ↔ <b<c•a>><<b><a<c>>> ↔ <c<ba>><<c><<b•a>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><<>>> ↔ idem

135

1000.0111

<a<b•c>><<a>c> ↔ <b<c•a>><<b>c> ↔ <c<ba>><<c>ba> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><<b><c>>> ↔ c•ba ↔ <<a•c>>•<a<b>>

136

1000.1000

<a<b>><<a><<>>> ↔ <b<a>><<b><<>>> ↔ <c<ab>><<c><ab>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><bc> ><<a•b•c><b<c>>> ↔ ab

137

1000.1001

<a<b>><<a><<b><c>>> ↔ <b<a>><<b><<c><a>>> ↔ <c<ba>><<c><b•a>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c>c> ↔ idem

138

1000.1010

<ac<b>><<a><<>>> ↔ <b<a>><<b><<c>a>> ↔ <c<ba>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><b<c>>> ↔ a<c<b>>

139

1000.1011

<ac<b>><<a><<b><c>>> ↔ <b<a>><<b>c> ↔ <c<ba>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c>c> ↔ <<a>b><<b>c> ↔ ab•<<b><c>>

140

1000.1100

<a<b>><<a><b<c>>> ↔ <bc<a>><<b><<>>> ↔ <c<ba>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><<c>b>> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><b<c>>> ↔ b<c<a>>

141

1000.1101

<a<b>><<a>c> ↔ <bc<a>><<b><<c><a>>> ↔ <c<ba>><<c><b>a> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><b<c>>> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><<c•a>>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c>c> ↔ <<a>c><a<b>> ↔ ab•<<a><c>>

142

1000.1110

<ac<b>><<a><b<c>>> ↔ <bc<a>><<b><<c>a>> ↔ <c<ba>><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><b<c>>> ↔ <<a><b>>•ac•bc

143

1000.1111

<a<b>c><<a>c> ↔ <b<a>c><<b>c> ↔ <c<ba>><<c><>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c>c> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c>c> ↔ <c<ba>>

144

1001.0000

<a<cb>><<a><c<b>>> ↔ <b<ca>><<b><c<a>>> ↔ <c<a•b>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><<>>> ↔ c<<b•a>>

145

1001.0001

<a<cb>><<a>b> ↔ <b<ca>><<b>a> ↔ <c<a•b>><<c><<a><b>>> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>c><<a•b•c><<b><c>>> ↔ <b<ca>><<b>a>

146

1001.0010

<a<c•b>><<a><c<b>>> ↔ <b<ca>><<b><<c•a>>> ↔ <c<a•b>><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><<>>> ↔ idem

147

1001.0011

<a<c•b>><<a>b> ↔ <b<ca>><<b>ca> ↔ <c<a•b>><<c>b> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ b•ca ↔ <<b•c>>•<<a>c>

148

1001.0100

<a<cb>><<a><<c•b>>> ↔ <b<c•a>><<b><c<a>>> ↔ <c<a•b>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><b<c>>> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><<>>> ↔ idem

149

1001.0101

<a<cb>><<a>cb> ↔ <b<c•a>><<b>a> ↔ <c<a•b>><<c>a> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><b<c>>> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ a•cb ↔ <<a•b>>•<b<c>>

150

1001.0110

<a<c•b>><<a><<c•b>>> ↔ <b<c•a>><<b><<c•a>>> ↔ <c<a•b>><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><<>>> ↔ a•<<b•c>> ↔ b•<<a•c>> ↔ c•<<a•b>> ↔ a•b•c

151

1001.0111

<a<c•b>><<a>cb> ↔ <b<c•a>><<b>ca> ↔ <c<a•b>><<c>ab> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c>c> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><<b><c>>> ↔ idem

152

1001.1000

<a<b>><<a><c<b>>> ↔ <b<a>><<b><c<a>>> ↔ <c<a•b>><<c><ab>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><b<c>>> ↔ idem

153

1001.1001

<a<b>><<a>b> ↔ <b<a>><<b>a> ↔ <c<a•b>><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><<>>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c>c> ↔ a•b

154

1001.1010

<a<b>c><<a><c<b>>> ↔ <b<a>><<b><<a•c>>> ↔ <c<a•b>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><b<c>>> ↔ a•<c<b>> ↔ <<a•b>>•<<b><c>> ↔ a•c•bc

155

1001.1011

<a<b>c><<a>b> ↔ <b<a>><<b>ac> ↔ <c<a•b>><<c><a>b> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><<b><c>>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c>c> ↔ idem

156

1001.1100

<a<b>><<a><<c•b>>> ↔ <b<a>c><<b><c<a>>> ↔ <c<a•b>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><b<c>>> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><b<c>>> ↔ b•<c<a>> ↔ <<b•c>>•ca

157

1001.1101

<a<b>><<a>cb> ↔ <b<a>c><<b>a> ↔ <c<a•b>><<c>a<b>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><b<c>>> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c>c> ↔ idem

158

1001.1110

<a<b>c><<a><<c•b>>> ↔ <b<a>c><<b><<a•c>>> ↔ <c<a•b>><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><b<c>>> ↔ idem

159

1001.1111

<a<b>c><<a>cb> ↔ <b<a>c><<b>ac> ↔ <c<a•b>><<c><>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b>c> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c>c> ↔ <c<a•b>>

160

1010.0000

<a<c>><<a><<>>> ↔ <b<ac>><<b><ac>> ↔ <c<a>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><<b>c>> ↔ ca

161

1010.0001

<a<c>><<a><<b><c>>> ↔ <b<ac>><<b><a•c>> ↔ <c<a>><<c><<a><b>>> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c>b> ↔ idem

162

1010.0010

<ab<c>><<a><<>>> ↔ <b<ac>><<b><a>> ↔ <c<a>><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><<b>c>> ↔ a<<c>b>

163

1010.0011

<ab<c>><<a><<b><c>>> ↔ <b<ac>><<b><a>c> ↔ <c<a>><<c>b> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c>b> ↔ ac•<<b><c>>

164

1010.0100

<a<c>><<a><<c>b>> ↔ <b<a•c>><<b><ac>> ↔ <c<a>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><<b>c>> ↔ idem

165

1010.0101

<a<c>><<a>c> ↔ <b<a•c>><<b><a•c>> ↔ <c<a>><<c>a> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><<>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c>b> ↔ c•a

166

1010.0110

<ab<c>><<a><<c>b>> ↔ <b<a•c>><<b><a>> ↔ <c<a>><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><<b>c>> ↔ <<a•b>>•bc ↔ a•c•<<b><c>>

167

1010.0111

<ab<c>><<a>c> ↔ <b<a•c>><<b><a>c> ↔ <c<a>><<c>ab> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><<b><c>>> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c>b> ↔ idem

168

1010.1000

<a<b><c>><<a><<>>> ↔ <b<a>><<b><ac>> ↔ <c<a>><<c><ab>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ a<<c><b>>

169

1010.1001

<a<b><c>><<a><<b><c>>> ↔ <b<a>><<b><a•c>> ↔ <c<a>><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><<b>c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c>bc> ↔ a•<<b><c>> ↔ <<a•b>>•<<b>c>

170

1010.1010

<a<>><<a><<>>> ↔ <b<a>><<b><a>> ↔ <c<a>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ a

171

1010.1011

<a<>><<a><<b><c>>> ↔ <b<a>><<b>c<a>> ↔ <c<a>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b>b> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c>bc> ↔ <<a><<b><c>>>

172

1010.1100

<a<b><c>><<a><<c>b>> ↔ <bc<a>><<b><ca>> ↔ <c<a>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ ac•<b<c>>

173

1010.1101

<a<b><c>><<a>c> ↔ <bc<a>><<b><c•a>> ↔ <c<a>><<c><b>a> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><b<c>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c>bc> ↔ idem

174

1010.1110

<a<>><<a><<c>b>> ↔ <bc<a>><<b><a>> ↔ <c<a>><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><<b•c>>> ↔ <<a><<c>b>>

175

1010.1111

<a<>><<a>c> ↔ <bc<a>><<b>c<a>> ↔ <c<a>><<c><>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><>><<a•c>c> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c>bc> ↔ <c<a>>

176

1011.0000

<a<c>><<a><c<b>>> ↔ <b<ca>><<b><c>> ↔ <cb<a>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><<b>c>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><<b>c>> ↔ c<b<a>>

177

1011.0001

<a<c>><<a>b> ↔ <b<ca>><<b><<c>a>> ↔ <c<b<a>>><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><<b>c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c>b> ↔ <a<c>><<a>b> ↔ ac•<<a><b>>

178

1011.0010

<a<c>b><<a><c<b>>> ↔ <b<ca>><<b><c><a>> ↔ <cb<a>><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><<b>c>> ↔ <<c>a><c<a>b> ↔ ab•<<a><c>>•bc

179

1011.0011

<a<c>b><<a>b> ↔ <b<ca>><<b><>> ↔ <cb<a>><<c>b> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c>b> ↔ <b<ca>>

180

1011.0100

<a<c>><<a><<b•c>>> ↔ <b<c•a>><<b><c>> ↔ <cb<a>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><<b>c>> ↔ c•<b<a>> ↔ <<a•c>>•<<a><b>>

181

1011.0101

<a<c>><<a>bc> ↔ <b<a•c>><<b><c>a> ↔ <cb<a>><<c>a> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><<b>c>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c>b> ↔ idem

182

1011.0110

<a<c>b><<a><<b•c>>> ↔ <b<a•c>><<b><c><a>> ↔ <cb<a>><<c><<b•a>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><<b>c>> ↔ idem

183

1011.0111

<a<c>b><<a>bc> ↔ <b<a•c>><<b><>> ↔ <cb<a>><<c>ba> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><>><<a•c>b> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c>b> ↔ idem

184

1011.1000

<a<b><c>><<a><c<b>>> ↔ <b<a>><<b><c>> ↔ <cb<a>><<c><ba>> ↔

<<<a•b>><c><b>><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ ab•<<b>c>

185

1011.1001

<a<b><c>><<a>b> ↔ <b<a>><<b><c>a> ↔ <cb<a>><<c><b•a>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><c<b>>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c>bc> ↔ idem

186

1011.1010

<a<>><<a><c<b>>> ↔ <b<a>><<b><c><a>> ↔ <cb<a>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ <<a><c<b>>>

187

1011.1011

<a<>><<a>b> ↔ <b<a>><<b><>> ↔ <cb<a>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b>b> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c>bc> ↔ <<a>b>

188

1011.1100

<a<b><c>><<a><<b•c>>> ↔ <b<a>c><<b><c>> ↔ <cb<a>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><ca>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ idem

189

1011.1101

<a<b><c>><<a>bc> ↔ <b<a>c><<b><c>a> ↔ <cb<a>><<c><b>a> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><<b•c>>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><<b•c>>> ↔ <<<b•c>><c•a>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c>bc> ↔ idem

190

1011.1110

<a<>><<a><<b•c>>> ↔ <b<a>c><<b><c><a>> ↔ <cb<a>><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>><a>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><<b•c>>> ↔ <<a><<b•c>>>

191

1011.1111

<a<>><<a>bc> ↔ <b<a>c><<b><>> ↔ <cb<a>><<c><>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b>bc> ↔ <<<a•c>><>><<a•c>bc> ↔ <<<b•c>>c<a>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c>bc> ↔ <cb<a>>

192

1100.0000

<a<bc>><<a><bc>> ↔ <b<c>><<b><<>>> ↔ <c<b>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><bc>> ↔ bc

193

1100.0001

<a<bc>><<a><b•c>> ↔ <b<c>><<b><<a><<>>> ↔ <c<b>><<c><<a><b>>> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><b•c>> ↔ idem

194

1100.0010

<a<b•c>><<a><bc>> ↔ <b<c>><<b><<c>a>> ↔ <c<b>><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><bc>> ↔ idem

195

1100.0011

<a<b•c>><<a><b•c>> ↔ <b<c>><<b>c> ↔ <c<b>><<c>b> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><<>>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><b•c>> ↔ c•b

196

1100.0100

<a<bc>><<a><b>> ↔ <ba<c>><<b><<>>> ↔ <c<b>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><bc>> ↔ b<<c>a>

197

1100.0101

<a<bc>><<a><b>c> ↔ <ba<c>><<b><<a><c>>> ↔ <c<b>><<c>a> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><b•c>> ↔ bc•<<a><c>>

198

1100.0110

<a<b•c>><<a><b>> ↔ <b<c>a><<b><<c>a>> ↔ <c<b>><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><b>c> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><bc>> ↔ b•<<c>a> ↔ <<b•c>>•<<c><a>>

199

1100.0111

<a<b•c>><<a><b>c> ↔ <ba<c>><<b>c> ↔ <c<b>><<c>ab> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><b>c> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><<c><a>>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><b•c>> ↔ idem

200

1100.1000

<a<b>><<a><bc>> ↔ <b<c><a>><<b><<>>> ↔ <c<b>><<c><ab>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><b>> ↔ b<<c><a>>

201

1100.1001

<a<b>><<a><b•c>> ↔ <b<c><a>><<b><<c><a>>> ↔ <c<b>><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><b>c> ↔ b•<<c><a>> ↔ <<b•c>>•<<c>a>

202

1100.1010

<a<b>c><<a><bc>> ↔ <b<c><a>><<b><<c>a>> ↔ <c<b>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><b>> ↔ bc•<a<c>>

203

1100.1011

<a<b>c><<a><b•c>> ↔ <b<c><a>><<b>c> ↔ <c<b>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><<c>a>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><b>c> ↔ idem

204

1100.1100

<a<b>><<a><b>> ↔ <b<>><<b><<>>> ↔ <c<b>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><b>> ↔ b

205

1100.1101

<a<b>><<a><b>c> ↔ <b<>><<b><<c><a>>> ↔ <c<b>><<c><b>a> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><b>c> ↔ <<b><<c><a>>>

206

1100.1110

<a<b>c><<a><b>> ↔ <b<>><<b><<c>a>> ↔ <c<b>><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><b>c> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><b>> ↔ <<b><<c>a>>

207

1100.1111

<a<b>c><<a><b>c> ↔ <b<>><<b>c> ↔ <c<b>><<c><>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><b>c> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><>><<b•c>c> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><b>c> ↔ <c<b>>

208

1101.0000

<a<bc>><<a><c>> ↔ <b<c>><<b><<a>c>> ↔ <c<b>a><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><bc>> ↔ c<<b>a>

209

1101.0001

<a<bc>><<a>b<c>> ↔ <b<c>><<b>a> ↔ <c<b>a><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><b•c>> ↔ bc•<<a><b>>

210

1101.0010

<a<b•c>><<a><c>> ↔ <b<c>><<b><<a•c>>> ↔ <c<b>a><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><bc>> ↔ c•<<b>a> ↔ <<a•c>>•ab

211

1101.0011

<a<b•c>><<a>b<c>> ↔ <b<c>><<b>ac> ↔ <c<b>a><<c>b> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><c<a>>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><b•c>> ↔ idem

212

1101.0100

<a<bc>><<a><b><c>> ↔ <ba<c>><<b><<a>c>> ↔ <ca<b>><<c><<a>b>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><bc>> ↔ ab•ac•<<b><c>>

213

1101.0101

<a<bc>><<a><>> ↔ <ba<c>><<b>a> ↔ <ca<b>><<c>a> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><b•c>> ↔ <a<cb>>

214

1101.0110

<a<b•c>><<a><b><c>> ↔ <ba<c>><<b><<a•c>>> ↔ <ca<b>><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><b>c> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><bc>> ↔ idem

215

1101.0111

<a<b•c>><<a><>> ↔ <ba<c>><<b>ac> ↔ <ca<b>><<c>ab> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><b>c> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c>a> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><b•c>> ↔ <a<b•c>>

216

1101.1000

<a<b>><<a><c>> ↔ <b<a><c>><<b><<a>c>> ↔ <c<b>a><<c><ab>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><b>> ↔ ab•<<a>c>

217

1101.1001

<a<b>><<a>b<c>> ↔ <b<a><c>><<b>a> ↔ <c<b>a><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><bc>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><b>c> ↔ idem

218

1101.1010

<a<b>c><<a><c>> ↔ <b<a><c>><<b><<a•c>>> ↔ <c<b>a><<c><a>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><bc>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><b>> ↔ idem

219

1101.1011

<a<b>c><<a>b<c>> ↔ <b<a><c>><<b>ac> ↔ <c<b>a><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><b•c>> ↔ <<<a•c>><b•c>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><<c•a>>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><b>c> ↔ idem

220

1101.1100

<a<b>><<a><b><c>> ↔ <b<>><<b><<a>c>> ↔ <c<b>a><<c><b>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><b>> ↔ <<b><<a>c>>

221

1101.1101

<a<b>><<a><>> ↔ <b<>><<b>a> ↔ <c<b>a><<c><b>a> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><b>> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><b>c> ↔ <<b>a>

222

1101.1110

<a<b>c><<a><b><c>> ↔ <b<>><<b><<a•c>>> ↔ <c<b>a><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><b>c> ↔ <<<a•c>><b>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><b>> ↔ <<b><<c•a>>>

223

1101.1111

<a<b>c><<a><>> ↔ <b<>><<b>ac> ↔ <c<b>a><<c><>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><b>c> ↔ <<<a•c>><b>c><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c>ca> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><b>c> ↔ <c<b>a>

224

1110.0000

<a<c>><<a><bc>> ↔ <b<c>><<b><ac>> ↔ <c<b><a>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><c>> ↔ c<<b><a>>

225

1110.0001

<a<c>><<a><b•c>> ↔ <b<c>><<b><a•c>> ↔ <c<b><a>><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c>b<c>> ↔ c•<<b><a>> ↔ <<a•c>>•<<a>b>

226

1110.0010

<ab<c>><<a><bc>> ↔ <b<c>><<b><a>> ↔ <c<b><a>><<c><<b>a>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><c>> ↔ idem

227

1110.0011

<ab<c>><<a><b•c>> ↔ <b<c>><<b><a>c> ↔ <c<b><a>><<c>b> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><ca>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c>b<c>> ↔ idem

228

1110.0100

<a<c>><<a><b>> ↔ <ba<c>><<b><ac>> ↔ <c<b><a>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><a•c>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><c>> ↔ idem

229

1110.0101

<a<c>><<a><b>c> ↔ <ba<c>><<b><a•c>> ↔ <c<b><a>><<c>a> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><bc>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c>b<c>> ↔ idem

230

1110.0110

<ab<c>><<a><b>> ↔ <ba<c>><<b><a>> ↔ <c<b><a>><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><bc>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><c>> ↔ idem

231

1110.0111

<ab<c>><<a>c<b>> ↔ <ba<c>><<b>c<a>> ↔ <c<b><a>><<c>ba> ↔

<<<a•b>><b•c>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><b•c>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><c•a>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c>b<c>> ↔ idem

232

1110.1000

<a<b><c>><<a><bc>> ↔ <b<c><a>><<b><ac>> ↔ <c<b><a>><<c><ba>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><b><c>> ↔ <<cb><ba><ac>> ↔ <ab•ac•bc>

233

1110.1001

<a<c><b>><<a><b•c>> ↔ <b<c><a>><<b><a•c>> ↔ <c<b><a>><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><bc>><<a•b•c><>> ↔ idem

234

1110.1010

<a<>><<a><bc>> ↔ <b<c><a>><<b><a>> ↔ <c<b><a>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c>><b•c>><<a•b•c><b><c>> ↔ <<a><bc>>

235

1110.1011

<a<>><<a><b•c>> ↔ <b<c><a>><<b>c<a>> ↔ <c<b><a>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><a>> ↔

<<<a•b•c><b•c>><<a•b•c><>> ↔ <<a><b•c>>

236

1110.1100

<a<b><c>><<a><b>> ↔ <b<>><<b><ac>> ↔ <c<b><a>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><b><c>> ↔ <<b><ca>>

237

1110.1101

<a<b><c>><<a><b>c> ↔ <b<>><<b><a•c>> ↔ <c<b><a>><<c><b>a> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><b>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b>><<a•b•c><>> ↔ <<b><a•c>>

238

1110.1110

<a<>><<a><b>> ↔ <b<>><<b><a>> ↔ <c<b><a>><<c><b><a>> ↔

<<<a•b>><b>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><b><c>> ↔ <<b><a>>

239

1110.1111

<a<>><<a><b>c> ↔ <b<>><<b><a>c> ↔ <c<b><a>><<c><>> ↔

<<<a•b>><b>c><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><b>c> ↔ <<<b•c>><>><<b•c>c<a>> ↔

<<<a•b•c>><b>c><<a•b•c><>> ↔ <c<b><a>>

240

1111.0000

<a<c>><<a><c>> ↔ <b<c>><<b><c>> ↔ <c<>><<c><<>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><c>> ↔ c

241

1111.0001

<a<c>><<a>b<c>> ↔ <b<c>><<b>a<c>> ↔ <c<>><<c><<b><a>>> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c>b<c>> ↔ <<c><<b><a>>>

242

1111.0010

<ab<c>><<a><c>> ↔ <b<c>><<b><a><c>> ↔ <c<>><<c><a<b>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><c>> ↔ <<c><<b>a>> ↔ bc•<a<b>>

243

1111.0011

<ab<c>><<a>b<c>> ↔ <b<c>><<b><>> ↔ <c<>><<c>b> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><c>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c>b<c>> ↔ <b<c>>

244

1111.0100

<a<c>><<a><b><c>> ↔ <ba<c>><<b><c>> ↔ <c<>><<c><b<a>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><c>> ↔ <<c><<a>b>> ↔ ac•<<a>b>

245

1111.0101

<a<c>><<a><>> ↔ <ba<c>><<b>a<c>> ↔ <c<>><<c>a> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><c>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c>b<c>> ↔ <<c>a>

246

1111.0110

<ab<c>><<a><b><c>> ↔ <ba<c>><<b><a><c>> ↔ <c<>><<c><<a•b>>> ↔

<<<a•b>><c>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><c>> ↔ <<c><<a•b>>>

247

1111.0111

<ab<c>><<a><>> ↔ <ba<c>><<b><>> ↔ <c<>><<c>ab> ↔

<<<a•b>>b<c>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c>b<c>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><c>a> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c>b<c>> ↔ <<c>ba>

248

1111.1000

<a<b><c>><<a><c>> ↔ <b<a><c>><<b><c>> ↔ <c<>><<c><ab>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><b><c>> ↔ <<c><ba>>

249

1111.1001

<a<b><c>><<a>b<c>> ↔ <b<a><c>><<b>a<c>> ↔ <c<>><<c><a•b>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>><c>><<a•b•c><>> ↔ <<c><b•a>>

250

1111.1010

<a<>><<a><c>> ↔ <b<a><c>><<b><a><c>> ↔ <c<>><<c><a>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>><c>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><b><c>> ↔ <<c><a>>

251

1111.1011

<a<>><<a>b<c>> ↔ <b<a><c>><<b><>> ↔ <c<>><<c>b<a>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b>b<c>> ↔ <<<a•c>>b<c>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><c><a>> ↔

<<<a•b•c>>b<c>><<a•b•c><>> ↔ <<c>b<a>>

252

1111.1100

<a<b><c>><<a><b><c>> ↔ <b<>><<b><c>> ↔ <c<>><<c><b>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><b><c>> ↔ <<b><c>>

253

1111.1101

<a<b><c>><<a><>> ↔ <b<>><<b>a<c>> ↔ <c<>><<c>a<b>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><b><c>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><b><c>> ↔ <<<b•c>><c>a><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><b><c>><<a•b•c><>> ↔ <<c><b>a>

254

1111.1110

<a<>><<a><b><c>> ↔ <b<>><<b><a><c>> ↔ <c<>><<c><a><b>> ↔

<<<a•b>><b><c>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><b><c>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><c><a>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><b><c>> ↔ <<c><b><a>>

255

1111.1111

<a<>><<a><>> ↔ <b<>><<b><>> ↔ <c<>><<c><>> ↔

<<<a•b>><>><<a•b><>> ↔ <<<a•c>><>><<a•c><>> ↔ <<<b•c>><>><<b•c><>> ↔

<<<a•b•c>><>><<a•b•c><>> ↔ <<>>